Wooden singpost with "help, support, advice, guidance" arrows against blue sky.

Onze expertise:

Onze specialistische kennis in combinatie met onze jarenlange ervaring in het voeren van procedures brengt een bijzondere meerwaarde met zich mee. Een meerwaarde die zich steeds opnieuw bewijst. Wij voelen ons volledig thuis in zaken met betrekking tot het onderwijsrecht, arbeidsrecht en bestuursrecht en deinzen er niet voor terug om de degens te kruisen met diverse instanties.

Mocht het voor uw zaak nodig zijn, dan wordt gebruik gemaakt van de specifieke kennis van de met ons kantoor samenwerkende specialisten zoals een outplacementbureau of een mediator. Als cliënt van advocatenkantoor Jurg kunt u tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van deze diensten.

Aan de rechterkant van de pagina komt u meer te weten over deze rechtsgebieden en wat advocatenkantoor Jurg daarin voor u kan betekenen.

School children crossing sign with copy space

Rechtsgebieden

ONDERWIJSRECHT

Advocatenkantoor Jurg is gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Wij hoeven ons de stof niet eerst eigen te maken, want die beheersen wij tot in detail. Onze ruime ervaring en kennis van de van toepassing zijnde cao’s en de meest recente wet- en regelgeving bewijst zich iedere keer weer, hetgeen u als cliënt aanzienlijk in kosten en in tijd scheelt.

Advocatenkantoor Jurg werkt voor het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs , het Middelbaar Beroepsonderwijs en voor het Hoger- en Wetenschappelijk Onderwijs.  Aangezien onze dienstverlening erg breed is, is een uitputtend overzicht van alle zaken waarin wij u kunnen bijstaan vrijwel onmogelijk.

Hieronder treft u een overzicht aan van de meest voorkomende zaken.

 • Arbeidsrechtelijke geschillen (schorsing, ontslag, demotie enz.)
 • Ontbindingsprocedures en overige procedures bij de Rechtbank
 • Bestuursrechtelijke procedures (Rechtbank, Centrale Raad van Beroep, Raad van State)
 • Procedures bij de Commissies van Beroep voor het onderwijs
 • Opstellen van bezwaar-, verweer- en beroepschriften
 • Bezwaarprocedures bij gemeentelijke- en/of overige instanties
 • Beroepsprocedures bij het Hof
 • Opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten en overige documenten
 • Aansprakelijkheidskwesties
 • Huisvesting
 • Bekostiging
 • WMS-vraagstukken

Wilt u meer informatie? Neem telefonisch contact met ons op (030-6913423) of stuur een e-mailbericht.

ARBEIDSRECHT

De regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht is gecompliceerd en voortdurend aan verandering onderhevig.

De laatste tijd is er veel te doen om "slapende dienstverbanden". Dat houdt in dat werkgevers geen ontslag verlenen aan hun werknemers na 2 jaar ziekte en het dienstverband dus 'slapend' houden. Dit om te voorkomen dat zij een hoge transitievergoeding moeten betalen. De overheid is de werkgevers hierin tegemoet gekomen. Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een regeling gepubliceerd, de Regeling compensatie transitievergoeding. Werkgevers die op of na 1 juli 2015, maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten uiterlijk op 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd, waarna het UWV hierover een besluit neemt.

Heeft u een slapend dienstverband en wilt u duidelijkheid omtrent uw rechtspositie? Neem telefonisch contact met ons op (030-6913423) of stuur een e-mailbericht.

Advocatenkantoor Jurg adviseert over alle arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals:

 • Ontslag;
 • Overplaatsing;
 • Schorsing;
 • Verstoorde arbeidsrelaties;
 • Ziekte;
 • Transitievergoeding;
 • Ontslag via UWV (bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid);
 • Ontslag via de kantonrechter (persoonlijke redenen);
 • Hoger beroep bij het hof;
 • Procedures bij de Commissie(s) van Beroep in het onderwijs;
 • Medezeggenschap;
 • Het opstellen van arbeidscontracten;
 • Het opstellen van beëindigings- cq vaststellingsovereenkomsten;
 • Onderhandelingen over een schikkingsregeling;
 • Collectieve regelingen;
 • Arbeidsvoorwaarden enz.;
BESTUURSRECHT

Het bestuursrecht omvat een groot aantal wetten waarin de rechten en plichten van de burgers tegenover de overheid zijn vastgelegd. Daarnaast schrijft het bestuursrecht regels voor over de manier waarop bestuursorganen besluiten dienen te nemen. Het bestuursrecht regelt ook wat burgers kunnen doen als zij het met deze besluiten niet eens zijn.

De belangrijkste van die regels staan in de Algemene wet bestuursrecht (de Awb). Naast de Awb zijn er uiteraard nog diverse andere bestuursrechtelijke wetten waarin nadere regels staan, maar in de Awb staat hoe een bestuursorgaan een besluit moet voorbereiden, onderbouwen en bekendmaken. Ook de regels voor het maken van bezwaar en het instellen van beroep tegen een besluit staan in de Awb.

De procedure in het bestuursrecht bestaat doorgaans uit twee stappen: bezwaar maken bij het bestuursorgaan of administratief beroep instellen bij het beroepsorgaan en vervolgens beroep instellen bij de rechter. Eventueel kan men daarna nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep of de Raad van State. Voor sommige besluiten kan een afwijkende procedure gelden.

Advocatenkantoor Jurg treedt regelmatig op in bezwaar- en beroepsprocedures ten behoeve van onderwijsinstellingen op het gebied van huisvesting, bekostiging, subsidies en andere bestuursrechtelijke kwesties.