Contractenrecht, privacyrecht en IE-recht

Contractenrecht

Het contractenrecht, ook wel genoemd het overeenkomstenrecht, is onmisbaar voor elke organisatie. Het contractenrecht regelt hoe overeenkomsten tot stand komen, waaraan ze dienen te voldoen om rechtsgeldig te zijn en welke stappen er door partijen genomen kunnen worden als een overeenkomst niet wordt nageleefd. Kan in dat geval gesproken worden van wanprestatie en kan er wellicht schadevergoeding worden geëist? Wordt de overeenkomst vervolgens ontbonden, opgezegd of vernietigd? Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten is specialistisch werk waarbij Advocatenkantoor Jurg u kan adviseren en begeleiden. Ook voor Engelstalige overeenkomsten.

 

Privacyrecht

Vanaf 25 mei 2018 is in Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Als een organisatie persoonsgegevens verwerkt dient men zich aan de AVG te houden die voorschrijft dat er zorgvuldig en transparant met deze gegevens moet worden omgegaan. In het onderwijs bieden digitale systemen de mogelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs en de interne werkprocessen aanzienlijk te verbeteren, bijvoorbeeld door het gebruik van leerlingvolgsystemen, sociale media en apps. Met deze nieuwe mogelijkheden komt echter ook de verantwoordelijkheid voor de onderwijsinstelling om dit zorgvuldig en veilig toe te passen en moet, indien hierom verzocht wordt, aangetoond worden welke technische en organisatorische maatregelen er genomen zijn om de persoonsgegevens van de leerlingen of studenten te beschermen. Neem contact met ons op indien u hierover vragen heeft.

Intellectueel Eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) is een losse verzameling van wetten en internationale verdragen die het eigendomsrecht regelen van producten van intellectuele arbeid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Auteursrecht, het Octrooirecht of het Merkenrecht. Op grond van art. 1 van de Auteurswet 1912 komt het auteursrecht toe aan de maker van een werk. Onder een werk wordt o.a. verstaan een product, uitvinding, merknaam, muziekstuk of literair werk. Alleen diegene die over het IE-recht beschikt mag het product produceren, het muziekstuk vastleggen of het boek publiceren en vermenigvuldigen. Regelmatig ontvangen wij de vraag wie de rechthebbende van een werk of uitvinding is indien een student die tijdens een stage heeft vervaardigd. Op basis van art. 1 Auteurswet zou men geneigd zijn te zeggen dat de student de rechthebbende is. In de Auteurswet staan echter uitzonderingen waardoor dit echter niet vanzelfsprekend is. Worstelt uw organisatie of onderwijsinstelling ook met dergelijke vragen? Neem contact met ons op en wij adviseren en begeleiden u bij dit traject.