Bestuursrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht omvat een groot aantal wetten waarin de rechten en plichten van de burgers tegenover de overheid zijn vastgelegd. Daarnaast schrijft het bestuursrecht regels voor over de manier waarop bestuursorganen besluiten dienen te nemen. Het bestuursrecht regelt ook wat burgers kunnen doen als zij het met deze besluiten niet eens zijn.

De belangrijkste van die regels staan in de Algemene wet bestuursrecht (de Awb). Naast de Awb zijn er uiteraard nog diverse andere bestuursrechtelijke wetten waarin nadere regels staan, maar in de Awb staat hoe een bestuursorgaan een besluit moet voorbereiden, onderbouwen en bekendmaken. Ook de regels voor het maken van bezwaar en het instellen van beroep tegen een besluit staan in de Awb.

De procedure in het bestuursrecht bestaat doorgaans uit twee stappen: bezwaar maken bij het bestuursorgaan of administratief beroep instellen bij het beroepsorgaan en vervolgens beroep instellen bij de rechter. Eventueel kan men daarna nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep of de Raad van State. Voor sommige besluiten kan een afwijkende procedure gelden.

Advocatenkantoor Jurg heeft een uitgebreide ervaring in het bestuursrecht en treedt regelmatig op in bezwaar- en beroepsprocedures ten behoeve van bestuursorganen en onderwijsinstellingen op het gebied van huisvesting, bekostiging, subsidies of andere bestuursrechtelijke kwesties in het bijzonder of openbaar onderwijs.